Add a Papiamento Aruba Curacao Bonaire) Swearing Phrase

Papiamento Aruba Curacao Bonaire) Swear Words

A collection of Papiamento Aruba Curacao Bonaire) profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Papiamento Aruba Curacao Bonaire) swear words below or even add a Papiamento Aruba Curacao Bonaire) cuss or Papiamento Aruba Curacao Bonaire) slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ba hode!! You're fucked (10%)      (2%)
Bai bati puñete Go Jackoff (7%)      (26%)
Bai chinga bo mama!!! Go fuck your mother! (Very dirty) (10%)      (0%)
Bai chupa patin/ dollo!! Go suck some dick! (10%)      (0%)
Bai den koño Fuck you!! (10%)      (0%)
Bai den tonto di bo mama Go into your mama's cunt (10%)      (5%)
Bai hunga pakul Go get assfucked (10%)      (0%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker (0%)      (0%)
Buraku di sanka Asshole (10%)      (0%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch (10%)      (0%)
Kabes di patin Dick head (9%)      (7%)
Kaka Shit (10%)      (0%)
Koño bo mama Fuck your mama (7%)      (33%)
Mariku shushi Dirty homo (10%)      (3%)
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo (10%)      (2%)
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!! (9%)      (9%)
Puta shushi Dirty bitch (10%)      (0%)
Ta ki koño/ lolo anto? WTF? What the Fuck (9%)      (9%)

Click here for more!Click here for more!Click here for more!

Click here for more!